Ανθ. Γαζή 25 - Λάρισα 412 22 - Τηλ.: 2410 538207 - Fax: 2410 539270 -  info@art-graphics.gr